Privatumo politika

Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Šildymo ABC“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi el.Parduotuve, teikia el. parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito el.parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).
1.3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir UAB „Šildymo ABC“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 304167836, PVM mokėtojo kodas LT 100009946613, registruotas adresas ˗ Dubysos g.60, Klaipėda).
1.4. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Užsakyti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis el.Parduotuvės Paslaugomis.
1.5. El.parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.
 

II. PRIVATUMO POLITIKA

 
2.1. Pirkėjas, norėdamas rinktis ir atlikti užsakymą Parduotuvėje, turi užsiregistruoti užpildydamas registracijos formą. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai pateiktus duomenis keisti, papildyti ar ištrinti.
2.2. Pirkėjo registracijoje pateiktus duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas, ypatingais atvejais Pardavėjo Partneriams,teikiantys paslaugas, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu.
2.3. Registruodamasis Pirkėjas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.
2.4. Pirkėjas patvirtina, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja informacijos apie Pirkėją neatskleisti tremtiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias, paslaugas. Tremtiesiems asmenims Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.7. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat baigęs darbą Pirkėjas turi atsijungti nuo Parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Pirkėjo duomenų, ypač tais atvejais, kai Pirkėjas naudojasi viešu kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse ir pan.). Pardavėjas neprisiima bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis arba baigęs darbą neatsijungia nuo Parduotuvės sistemos.
2.8. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuvės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
 

III. SUTARTIES SUDARYMAS

 
3.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Perskaičiau ir sutinku su UAB „Šildymo ABC“ elektroninės prekybos taisyklėmis“) paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.
3.2. Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau - Sutartis) sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą, o Pardavėjas suteikęs konsultacijos paslaugas, kurios pateisintų Pirkėjo lūkesčius ir poreikius pagal gautą Pirkėjo informacija,elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.
3.3. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.
 

IV. PREKĖS IR JŲ KAINOS

 
4.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.
4.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.
4.3. El.parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.
4.4. El. parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.
4.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. El. parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.
4.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).
4.7. Į prekės kainą nėra įskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pateikdamas užsakymą Parduotuvėje Pirkėjas nematys įskaičiuojamų papildomų paslaugų mokesčių. Galutinę sumą su įskaičiuotais paslaugų mokesčiais Pirkėjas gaus atsiųstame elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“.
 

V. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

 
5.1. Apmokėjimą už Prekes pagal Sutartį Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.
5.2. Pirkėjas apmoka už Prekes banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą arba grynais.
5.3. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytose su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
5.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Pardavėjas automatiškai panaikina užsakymo vykdymą asmeniškai neinforuojant Pirkėjo.
5.5. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai Prekes ar neįprastą Prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
6.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.